Podział dziejów

I. PODZIAŁ DZIEJÓW NA EPOKI

PREHISTORIA- NAJDAWNIEJSZY I NAJDŁUŻSZY OKRES DZIEJÓW LUDZKOŚCI - DO CZASÓW POWSTANIA PISMA.

II. EPOKI HISTORYCZNE:
STAROŻYTNOŚĆ : od około 3.000 r. p.n.e.   - do 476 r. n.e. (upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego);
ŚREDNIOWIECZE : od 476r. – do 1492 lub 1453 ( odkrycie Ameryki przez Kolumba, zdobycie Konstantynopola
                                       przez   Turków) ;            
CZASY NOWOŻYTNE: od 1453 lub 1492- do 1918 ( zakończenie I wojny światowej);
DZIEJE NAJNOWSZE: od 1918 – do dzisiaj;


III.  EPOKI ARCHEOLOGICZNE:

EPOKA KAMIENIA

EPOKA   BRĄZU

EPOKA   ŻELAZA

STARSZA (paleolit)

ŚREDNIA( mezolit)

MŁODSZA (neolit)

Gospodarka zbieracko- łowiecka

Gospodarka rolniczo - hodowlana


IV. EWOLUCJA CZŁOWIEKA:
- POCZĄTKI ROZWOJU CZŁOWIEKA NASTAPIŁY 4-5 MILIONÓW LAT TEMU ( najstarsze formy człowiekowatych hominidów)
- AUSTRALOPITEK ;
- HOMO HABILIS ( CZŁOWIEK ZRĘCZNY); PIERWSZE NARZĘDZIA
- HOMO ERECTUS ( CZŁOWIEK WYPROSTOWANY) – POSŁUGIWAŁ SIĘ PIĘŚCIAKAMI
- NEANDERTALCZYK (potrafił rozpalić ogień, żył w gromadach);
- HOMO SAPIENS ( CZŁOWIEK ROZUMNY) – POSŁUGIWAŁ SIĘ MOWĄ, WYTWARZAŁ ŁUK, MACZUGĘ, OSZCZEP
Z KAMIENNYM OSTRZEM);

V. REWOLUCJA NEOLITYCZNA TO PRZEJŚCIE Z KOCZOWNICZEGO TRYBU ŻYCIA DO TYRBU OSIADŁEGO ( dokonywała się stopniowo, najwcześniej na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Mniejszej ( teren ten zwano Żyznym Półksiężycem)